Intézményünkről


Óvodánk

Intézményünk óvodájában a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján 3 éves kortól fogadjuk a gyermekeket. Az elhelyezéshez szülői beleegyezés szükséges. Jelenleg 4 csoportunkban 27 gyermekkel foglalkozunk.
Fejlesztésüket 4 óvónő-gyógypedagógus mellett 2 gyógypedagógiai asszisztens végzi.
A gyermekfelügyelők délelőttönként állandó segítséget biztosítanak, délutánonként és hétvégenként ők végzik a nevelési, gondozási feladatokat.
Óvodánk bentlakásos formában működik, de fogad naponta otthonról érkező gyermekeket is. Legfontosabb feladataink az önkiszolgálással kapcsolatos teendők kialakítása, a közösségi életre nevelés, a beszédindítás és az iskolára való felkészítés.
Munkánk eredményeként gyermekeink önmagukhoz képest fejlődést mutatnak, neveltségi szintjük lehetővé teszi az iskolai tagozaton való nevelő-oktató munka folytatását. Néhány gyermeket sikerült a tanulásban akadályozottak iskolájába áthelyezni.
Óvodánk nyitottságát bizonyítja az a több éves hagyomány, hogy a város egyik óvodájával közös ünnepeket tartunk, ezzel is elősegítve gyermekeink elfogadását.
Szeretnénk átadni Önöknek Pearl Buck gondolatát, aki gyermekéről elmélkedve a következőket írta A gyermek, aki soha nem nőtt fel című könyvében:

„…Amikor nem mint ép, egészséges egész jön a világra, hanem torz testtel, torz szellemmel vagy mindkettővel, emlékezz rá, hogy akkor is a Te gyermeked. Arra emlékezz, hogy joga van az élethez, bármilyen legyen is az, és joga van a boldogsághoz, melyet Neked kell megtalálnod számára. Légy büszke a gyermekedre, fogadd el olyannak, amilyen, és ne törődj a tudatlanok szavaival és bámuló pillantásaival. Ennek a gyermeknek jelentősége van a Te számodra és valamennyi gyermek számára. Ha kiteljesíted az életét, érte és vele, megleled az örömöt. Azt az örömöt, amit most még gyanítani sem mersz. Emeld fel a fejed, és menj a kijelölt utadon.”

Általános Iskolánk

Az óvodánkra szervesen épülő oktatási egység az általános iskola. Nevelési és oktatási elveinket, céljainkat és az ebből eredő feladatainkat meghatározza intézményünk speciális jellege. Iskolánk 10 évfolyamos, melyből a 9-10. a Készségfejlesztő Iskola előkészítője.
Az oktatás nyújtott rendszerű: 8 órától délután 16 óráig szakképzett gyógypedagógus, logopédus, gyakorlati oktató és gyógy testnevelő foglalkozik a gyermekekkel. Jelenleg 15 tanulócsoportban folyik az oktatás.
Az alsó szakaszban (1-3 évfolyam) a képességek, szokásrendszerek kialakítása folyik játékos formában. A gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
A középső szakaszban (4-6. évfolyam) a szűkebb környezetükben való tájékozódáshoz szükséges ismereteket a napi tevékenységekbe ágyazottan sajátítatjuk el. A fejlesztő munkának ki kell térnie a jel és szimbólumértés képességének kialakítására.
A felső szakaszban (7-8. évfolyam) előtérbe kerül az alapvető kultúrtechnikák differenciált alkalmazása, a munkaképességek kialakítása és a normakövetés egyszerű szociális kapcsolatokban. Az a tanuló is magasabb osztályfokba léphet, aki nem minden területen felel meg a követelményeknek, de önmagához képest fejlődést mutat.

Készségfejlesztő Iskolánk

Intézményünk 1982/1983-as tanévtől indította el a speciális feladatokat ellátó munkára felkészítő tagozatot. Kezdetben a tanulók az iskola belső-külső környezetében tevékenykedtek:
- terítés, mosogatás, takarítás
- kerti munka és udvari munka
Tanulóink oktatása, nevelése foglalkoztatása során figyelembe vesszük egyéni képességeiket, belső környezetünk adta lehetőségeiket a Készségfejlesztő Iskolánk keretein belül.

"Önálló életre felkészítő" /2 tanév keretében/.
Életvitel és háztartási ismeretek modulban
Kisegítő takarító modulban.

"Egyszerű munkafolyamatok elsajátítása"
Szövött-tárgy készítő
Agyagtárgy készítő

Habilitációs célú munkavégzés - integrált munkavégzésre nem képes tanulók- számára modulokban folyik a tanulóink nevelése-oktatása.

Ugyanakkor hangsúlyosnak tartjuk, hogy a társadalom tanulóinkat egész életre szóló segítséggel, életvezetési támogatással vegye körül.

„ Senki nem követhet el nagyobb hibát, mint az, aki azért nem tesz semmit, mert csak keveset tudna tenni. „
(Edmond Burke)

Fejlesztő Iskolánk

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. január 1-én életbe lépett módosítása értelmében a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek, hatodik életévüket betöltve, tankötelezettségüket fejlesztő iskolai formában teljesíthetik, heti húsz órában. E törvénymódosítás óriási változásokat eredményezett a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében, hiszen ezt megelőzően, 1993-ig „képezhetetlennek”, 1993-tól „képzési kötelezettnek” tekintették őket. A fejlesztő iskolai oktatás újszerű szakmai feladat, komoly kihívást jelent a gyógypedagógiai munkának, melyben iskolánk úttörő szerepet vállalt, hiszen ennek megszervezése 2010. szeptember 1-jétől kötelező. Intézményünk újonnan kialakított modern épületszárnyában korszerűen berendezett foglalkoztató szobákban folyik a gyermekek szakszerű ellátása. Munkánkat két hat fős csoportban szervezzük intézményi pedagógiai program alapján egyéni fejlesztési tervekkel. A csoportmunka, az önkiszolgálás, kommunikáció fejlesztése, szűkebb környezetünk megismerése mellett az egyéni mozgásfejlesztésre, kiegészítő terápiákra, speciális esetekben egyéni integrációra szeretnénk fektetni a hangsúlyt. A fejlesztő iskolai oktatásban osztályfokba sorolás, érdemjeggyel történő értékelés nincs, az éves teljesítményt szöveges értékelésben rögzítjük. A fejlesztést gyógypedagógusok végzik, akik munkáját gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők segítőként támogatják. A fejlesztő iskolai csoportunkba 6-10 éves korú gyermekeket tudunk felvenni.


Autizmussal élő gyermekek speciális fejlesztése

Intézményünk 2007. szeptembere óta látja el az autizmussal élő gyermekek speciális fejlesztését.
Csoportjainkba kerülhet az a gyermek, aki rendelkezik pervazív fejlődési zavarát igazoló szakvéleménnyel és szakembereink szerint sem önmagát, sem a környezetében élőket nem veszélyezteti.
Pedagógiai programunkra alapozva, egyéni fejlesztési tervek alapján folyik a specifikus autizmus módszerekkel történő fejlesztés.
Jelenleg egy óvodai és egy iskolai csoport működik 4-4 fővel. A gyermekekkel speciálisan képzett gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők foglalkoznak.
Csoportjainkba járó gyermekeinknél az értelmi akadályozottság mellett minőségi károsodás figyelhető meg a szociális, kommunikációs és speciális kognitív képességek terén. Fejlesztő munkánk során ezekre a területekre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt.
Kollégiumunk

Munkánk célja a ránk bízott gyermekek fejlesztése, szabadidejük hasznos kitöltése, megtalálni a helyes irányt a munka, a tanulás, a játék és a pihenés között. Minden tevékenységnél nagy hangsúlyt fektetve az egyéni bánásmódra, a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazására. Mindent elkövetünk, hogy valamennyi gyermek otthonra leljen az intézmény falain belül. Kialakuljon egy szeretetteljes légkör, hiszen a szeretet az amiből minél többet adunk annál több lesz belőle.

Ugyanakkor szorgalmazzuk gyermekeink hétvégi hazavitelét, hiszen nem foszthatjuk meg őket a rendszeres hazautazások biztonságától, hogy a hétvégéket, ünnepnapokat a családdal, a szülőkkel, a testvérekkel töltsék. Érezniük kell, hogy ők is fontosak, hiányoznak otthonról. Ha ez az egyensúly – a biztos iskolai háttér és a hétvégék, hazautazások biztonsága – megvan, akkor sokkal nyugodtabbak, sokkal kiegyensúlyozottabbak. Ezáltal fejlesztésük eredményesebb, hatékonyabb.

Társadalmi és szakmai igény, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek számára minél nyitottabbá tegyük a világot. Ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy fejlesztésükbe minél több területet bekapcsoljunk. Színházba, bábszínházba járunk. Sőt egyre nagyobb számban városi szintű rendezvényeken is részt veszünk. Nyári szünetekben üdüléseket, nyaralásokat szervezünk gyermekeink részére. Természetesen mi is szívesen vesszük, szeretettel fogadjuk a vendégeket, a tapasztalatcserére érkezőket, vagy a főiskolai hallgatókat.

Kollégiumi csoportok száma a 2018/2019-es tanévben hat, általában 8-10 fősek. Felügyeletüket, nevelésüket gyermekfelügyelők végzik, közülük mindenki szakirányú végzettséggel rendelkezik. A kollégiumban a gyermekek fejlesztése az iskolai tanmenettel összehangolt, foglalkozási tervezetek alapján történik.

1 százalék

Alapítvány neve:"Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséért"
Közhasznú Alapítvány
Címe:9023 Győr, Bárczi Gusztáv u. 2.
Telefon/fax: 96/419-022
Számlaszáma:10403356-33511399-00000000
Adószáma:19111366-1-08
A kuratórium elnöke:Borsfai László – az intézmény igazgatója